?Κρ?μα χερι?ν με ενεργ? εκχ?λισμα οργανικ?? αλ?η?, συστατικ? τα οπο?α φροντ?ζουν και ενυδατ?νουν τα ευα?σθητα χ?ρια. Η ?πια φ?ρμουλ? τη? προσφ?ρει ?μεση απαλ?τητα. Περι?χει : 150ml