Γαλ?κτωμα αντηλιακ?? προστασ?α? κατ?λληλο για ?λη την οικογ?νεια. Με συνδυασμ? φ?λτρων που παρ?χει υψηλ? προστασ?α απ? την UVA και UVB ακτινοβολ?α. Προφυλ?σσει την επιδερμ?δα μικρ?ν και μεγ?λων απ? τα ηλιακ? εγκα?ματα και τι? μακροχρ?νιε? βλ?βε? τη? επιδερμ?δα?. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Αδι?βροχη προστασ?α. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ. Περι?χει : 200ml