Γαλ?κτωμα αντηλιακ?? προστασ?α? κατ?λληλο για την ευα?σθητη παιδικ? επιδερμ?δα. Ο συνδυασμ?? των φ?λτρων παρ?χει υψηλ? προστασ?α απ? την UVA και UVB ακτινοβολ?α. Προφυλ?σσει την επιδερμ?δα των παιδι?ν απ? τα ηλιακ? εγκα?ματα και τι? μακροχρ?νιε? βλ?βε? τη? επιδερμ?δα?. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Αδι?βροχη προστασ?α. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ. Περι?χει : 200ml