ΑΜΥΓΔΑΛΙΑAlmond-tree

Prunus amygdalus

ΓΕΝΙΚΑ

H αμυγδαλι? ?φ?εται σε ?λε? σχεδ?ν τι? θερμ?? και ξηρ?? περιοχ?? τη? Παραμεσογειακ?? ζ?νη? ?που καλλιεργε?ται απ? τα αρχα?α χρ?νια.?Ε?ναι?δ?νδρο?φυλλοβ?λο με ?ψο? απ? 4 ?? 12 μ?τρα, κορμ??διαμ?τρου?μ?χρι 30εκατοστ??και?φ?λλα?ελλειψοειδ?, λογχοειδ? και οδοντωτ?.

Για του? ?λληνε?, στου? αρχα?ου? χρ?νου? ?ταν σ?μβολο γονιμ?τητα? και για του? Μωαμεθανο?? το σημ?δι τη? ουρ?νια? ελπ?δα?.

Στην Ελλ?δα η αμυγδαλι? ε?ναι σ?μβολο τη? αναγ?ννηση? τη? φ?ση?, ?προ?γγελο? τη? ?νοιξη? και επακ?λουθα του ?ρωτα. Αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? που εν?πνευσε το ?ργο πολλ?ν καλλιτεχν?ν.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Τα αμ?γδαλα περι?χουν υψηλ? ποσοστ? πρωτε?νη? (21%), σιδ?ρου, ασβεστ?ου, φωσφ?ρου και βιταμιν?ν Β. Περι?χουν επ?ση? υψηλ? ποσοστ? λ?που? (κοντ? στο 50%), με πολλ? μονοακ?ρεστα (39%) και λ?γα κορεσμ?να (3,7%).

Αποτελε? πολ?τιμη τροφ? για τον οργανισμ?.

Τα διαφορετικ? μ?ρη του φυτο? (?νθη, φλοι??, καρπ??),? ?χουν χρησιμοποιηθε?, παραδοσιακ?, σε δι?φορε? θεραπε?ε?, ?πω? του κοκ?τη, τη? χολ?? και σε φλεγμον?? του ουροποιητικο? συστ?ματο?.

Το αμυγδαλ?λαιο χρησιμοποιε?ται ευρ?ω? στα καλλυντικ? σαν μαλακτικ?, ενυδατικ? και θρεπτικ? συστατικ?.?