ΒΕΡΙΚΟΚΟapricot

ΓΕΝΙΚΑ

?

Η βερικοκι? ε?ναι δ?ντρο που κατ?γεται απ? την Ανατολικ? Ασ?α. Η καλλι?ργει? τη? ?ταν γνωστ? στην Κ?να απ? το 2200 π. Χ.. Στην Ελλ?δα, πιστε?εται ?τι την ?φερε ο Μεγαλ?ξανδρο?.

Το βερ?κοκο ε?ναι πορτοκαλοκ?τρινο φρο?το, ιδια?τερα σαρκ?δε?, χυμ?δε? με πλο?σια γλυκι? γε?ση και σημαντικ? οφ?λη για την υγε?α.

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ

?

Ε?ναι ιδια?τερα πλο?σιο σε βιταμ?νη Α και περι?χει υδατ?νθρακε?, πεκτ?νη, βιταμ?νη C, βιταμ?νη Β1, βιταμ?νη Β2, β-καροτ?νιο, σ?δηρο, ασβ?στιο, κ?λιο και σχεδ?ν ?λα τα υπ?λοιπα ιχνοστοιχε?α και βιταμ?νε?, εν? συν?μα αποτελε? κ?ρια πηγ? κυτταριν?ν.

?χει ενυδατικ??, αντιοξειδωτικ?? και καταπρα?ντικ?? ιδι?τητε?.

Δεν περι?χει καθ?λου χοληστερ?νη και ν?τριο.

Στην παραδοσιακ? ιατρικ? το βασικ? φαρμακευτικ? τμ?μα του ?ταν ο πυρ?να? του. Θεωρε?ται πηγ? ζω?? και μακροζω?α?, εν? ο Νομπελ?στα? G.S. Whipple, το 1934, χαρακτ?ρισε το βερ?κοκο ισ?ξιο του συκωτιο?, ?σον αφορ? την αναδημιουργ?α τη? αιμοσφαιρ?νη?.

 

Οι ιδι?τητ?? του το κ?νουν ιδια?τερα χρ?σιμο και στην κοσμητολογ?α, αφο? ενυδατ?νει και ανακουφ?ζει τι? αφυδατωμ?νε? επιδερμιδε?.