?λαιο Argan: ?να θα?μα τη? Κοσμετολογ?α?Argan-Oil

Το ?λαιο Argan παρ?γεται απ? του? καρπο?? του δ?νδρου Αrgan (Arganiaspinosa), που ευδοκιμε? σε περιοχ?? τη? Μεσογε?ου και κυρ?ω? στο Μαρ?κο. ?Χ?ρη στι? ευεργετικ?? του ιδι?τητε? οι μαροκινο? το αποκαλο?ν ?Υγρ? Θε?? ? ?υγρ? χρυσ?φι? τη? ερ?μου.

Το Argan Oil αποτελε? μυστικ? ομορφι?? για το πρ?σωπο, το σ?μα και τα μαλλι?. Εδ? και εκατοντ?δε? χρ?νια, οι γυνα?κε? τη? περιοχ?? του Μαρ?κου το χρησιμοποιο?ν στην καθημεριν? φροντ?δα του προσ?που και του σ?ματο?, βοηθ?ντα? στην ενυδ?τωση του ξηρο? ? σκασμ?νου δ?ρματο? αλλ? και στην αντιμετ?πιση των ρυτ?δων.

Σ?μερα ε?ναι παγκοσμ?ω? γνωστ? για τι? θρεπτικ??, τι? θεραπευτικ?? και τι? καλλυντικ?? του ιδι?τητε?. Στο χ?ρο τη? Κοσμητολογ?α? το ?λαιο ?ργκαν αποτελε? ?να πολ?τιμο, ?συστατικ?.

Η αντιγηραντικ? και ενυδατικ? δρ?ση του Arganoilβοηθ? την επιδερμ?δα να διατηρε? την ελαστικ?τητα, τη σφριγηλ?τητα και τη νεανικ? τη? ?ψη.

 

? Σ?νθεση

Το μυστικ? των χρ?σιμων ιδιοτ?των του φα?νεται ?τι κρ?βεται στην υψηλ? περιεκτικ?τητ? του σε ακ?ρεστα λιπαρ? οξ?α (80%). Επιπλ?ον, αποτελε? μια απ? τι? πιο πλο?σιε? φυσικ?? πηγ?? βιταμ?νη? Ε, εν? περι?χει αντιοξειδωτικ?? ουσ?ε?, σκουαλ?νιο, φαιν?λε? και καροτ?νια, που δρουν εξουδετερ?νοντα? τι? ελε?θερε? ρ?ζε?. Περι?χει 70,2 mg βιταμ?νη? Ε αν? 100 γραμ., (βιταμ?νη πολ? σημαντικ? για το δ?ρμα). Για του? λ?γου? αυτο?? αποτελε? ?να θρεπτικ?, ενυδατικ? και αντιρυτιδικ? ?λαιο. ?

Η σ?σταση του ελα?ου Argan

Το ?Argan Oil αποτελε?ται απ?:

Οι ιδι?τητε? του ελα?ου Argan

Το σ?νολο των θαυματουργ?ν ιδιοτ?των του ελα?ου Argan συνοψ?ζονται παρακ?τω:

 • Aντιρυτιδικ?
 • Αντιοξειδωτικ?
 • Ανανε?νει τα κ?τταρα
 • Μει?νει το β?θο? των ουλ?ν
 • Ανακουφ?ζει στα εκζ?ματα
 • Κατ? τη? νεανικ?? ακμ??
 • Ισορροπε? την παραγωγ? σμ?γματο?
 • Ενυδατ?νει σε β?θο?
 • Χρησιμοποιε?ται κατ? των ραγ?δων
 • Καταπρα?νει το ερεθισμ?νο δ?ρμα
 • Δυναμ?νει τα μαλλι? και δ?νει λ?μψη στην τρ?χα
 • Θρ?φει τι? σπασμ?νε? ?κρε? των μαλλι?ν
 • Ανακουφ?ζει απ? τη φαγο?ρα
 • Ενισχ?ει τα αδ?ναμα ν?χια
 • Επουλ?νει απ? τα εγκα?ματα

Αξ?ζει τον κ?πο να αναφ?ρουμε ?τι το ?λαιο ?ργκαν ?χει θαυμ?σιε? ιδι?τητε? ?ταν χρησιμοποιε?ται στη μαγειρικ?. ?χει ειπωθε? απ? του? ειδικο??, ?τι: ??τομα που καταναλ?νουν στη διατροφ? του? μαγειρικ? Argan Οil, προσβ?λλονται σπανι?τερα απ? καρκ?νο και καρδιαγγειακ? νοσ?ματα. Επ?ση?, φα?νεται ?τι το Argan Οil μει?νει τα επ?πεδα των τριγλυκεριδ?ων και τη? χοληστερ?νη? στο α?μα??

? Argania spinosa

Το δ?νδρο αναπτ?σσεται στην ημιερημικ? ζ?νη τη? Σαχ?ρα? αν και κ?ποτε κ?λυπτε ?λη τη Β?ρειο Αφρικ?. Σ?μερα προστατε?εται απ? την UNESCO, σαν παγκ?σμιο? πολιτιστικ?? θησαυρ??. Ε?ναι ?να? αειθαλ?? αγκαθωτ?? θ?μνο? με δι?ρκεια ζω?? 150-200 χρ?νια και ?μπορε? να φτ?σει τα 8-10 μ?τρα ?ψο?. Τα φ?λλα του ε?ναι μικρ? ωοειδ? με στρογγυλευμ?νη κορυφ?. Η περ?οδο? ανθοφορ?α? ε?ναι τον Απρ?λιο, τα ?νθη ε?ναι μικρ?, με π?ντε π?ταλα σε χρ?μα απαλ? κ?τρινο-πρ?σινο. Ο καρπ?? ε?ναι 2-4 cm μακρ?? και 1.5-3 φαρδ??. ?χουν μια παχι? πικρ? φλο?δα που περιβ?λλει ?να πολτ?δη καρπ? με πολ? γλυκι? μυρωδι? αλλ? δυσ?ρεστη γε?ση. Αυτ?? με τη σειρ? του περιβ?λλει ?να πολ? σκληρ? κουκο?τσι που περι?χει ?ναν, καμι? φορ? και δ?ο ? τρε?? σπ?ρου?, πλο?σιου? σε λ?δι. Ο καρπ?? θ?λει ?να χρ?νο να ολοκληρ?σει την αν?πτυξ? του και τελικ? ωριμ?ζει τον Ιο?νιο με Ιο?λιο του επ?μενου ?του?.

?χει? βαθ? ριζικ? σ?στημα που προστατε?ει το ?δαφο? απ? τη δι?βρωση στα β?ρεια τη? ?ρημου Σαχ?ρα?. Τι? περι?δου? εκτεταμ?νη? ξηρασ?α? δεν κ?νει καρπο??. Αυτ? το εκπληκτικ? δ?νδρο αναφ?ρθηκε για πρ?τη φορ? το 1510 απ? τον εξερευνητ? Λ?οντα τον Αφρικαν? και καλ?πτει σ?μερα μια τερ?στια πεδι?δα 2,5 εκατομμυρ?ων εκταρ?ων.

Η παραγωγ? του ελα?ου Αrgan, που γ?νεται κατ? κ?ριο λ?γο με παραδοσιακ?? μεθ?δου?, ε?ναι μια μακρ? διαδικασ?α. Κ?θε κουκο?τσι πρ?πει να ανοιχτε? ?στε να αφαιρεθο?ν οι σπ?ροι και λ?γεται ?τι για να παραχθε? ?να λ?τρο λαδιο? χρει?ζονται 20 ?ρε? δουλει??.

Η Argania spinosa καλλιεργε?ται σ?μερα συστηματικ? σε μεγ?λε? εκτ?σει? και οι καρπο? τη? συλλ?γονται μηχανικ?. Η κυβ?ρνηση του Μαρ?κου, μ?λιστα, επιδοτε? την καλλι?ργεια του συγκεκριμ?νου δ?νδρου.