ΑΒΟΚΑΝΤΟavocado

ΓΕΝΙΚΑ

Λ?γεται ?τι? πρωτοεμφαν?στηκε στο ν?τιο Mεξικ?, εν? καλλιεργο?νταν ευρ?ω? απ? τη Βραζιλ?α ?ω? το Περο? πολ? πριν την ?φιξη των Ευρωπα?ων στη Λατινικ? Αμερικ?. Σ?μερα το αβοκ?ντο καλλιεργε?ται εμπορικ? στι? HΠA, στα τροπικ? νησι? τη? Καρα?βικ??, στην Αυστραλ?α, τη ν?τια Αφρικ?, το Ισρα?λ, την Α?γυπτο, αλλ? και στη ν?τια Ισπαν?α, τη Γαλλ?α και την Kρ?τη.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ- ΧΡΗΣΕΙΣ

Ε?ναι πλο?σιο σε πολ?τιμα θρεπτικ? συστατικ?, ?πω? φυτικ?? ?νε?, κ?λιο, που ε?ναι πολ? σημαντικ? για την υγε?α των κυττ?ρων και τη? καρδι??, βιταμ?νη E, φυλλικ? οξ? και λουτε?νη (αν?κει στην οικογ?νεια των καροτενοειδ?ν, τα οπο?α ?χουν αποδεδειγμ?νη αντιοξειδωτικ? και αντικαρκινικ? δρ?ση). Επιπλ?ον, διευκολ?νει το σ?μα να απορροφ?σει περισσ?τερα λιποδιασπ?μενα συστατικ? απ? τι? τροφ??, ?πω? A και B καροτ?νη, λουτε?νη κ.?.

Το αβοκ?ντο αποτελε? ιδια?τερα ευεργετικ? τροφ? για τον οργανισμ? μα?.?

Το αβοκ?ντο ?χει σημαντικ? συνεισφορ? και στην κοσμητολογ?α. Πλο?σιο καθ?? ε?ναι σε βιταμ?νε? A, B, C και E, διαθ?τει σημαντικ?? ενυδατικ?? και επουλωτικ?? ιδι?τητε? για το δ?ρμα. Το λ?δι αβοκ?ντο, που προ?ρχεται απ? τη σ?ρκα του φρο?του, χρησιμοποιε?ται στην αρωματοθεραπε?α ω? φορ?α? δι?λυση? των αιθ?ριων ελα?ων, αλλ? και ω? βασικ? φυτικ? λ?δι για μασ?ζ. Ε?ναι υποαλλεργικ? και ?χει τη δυνατ?τητα να εισχωρε? στην επιδερμ?δα, δρ?ντα? ενυδατικ? και μαλακτικ?.