ΒΑΛΣΑΜΟΧΟΡΤΟvalsamoxorto

HYPERICUM PERFORATUM

ΓΕΝΙΚΑ

Tο βαλσαμ?χορτο ε?ναι μια χαμηλ? φυτ? με πολυετε?? ρ?ζε?, ελαφρ? ξυλ?δη κλαδι? και κατακ?τρινα λουλο?δια που ανθ?ζουν απ? τον Iο?νιο μ?χρι και το Σεπτ?μβριο. Oι θεραπευτικ?? ιδι?τητε? του βαλσαμ?χορτου ?ταν γνωστ?? και ονομαστ?? απ? την αρχαι?τητα. ?τσι ο Γαλην?? και ο Διοσκουρ?δη? το πρ?τειναν ω? διουρητικ?, επουλωτικ?, εμμηναγωγ? και αιμοστατικ?. Το Μεσα?ωνα θεωρ?θηκε ?τι το φυτ? ?χει μαγικ?? ιδι?τητε?, ιδια?τερα μ?λιστα αν η συλλογ? του γιν?ταν τη μ?ρα που εορτ?ζεται η μν?μη του Iω?ννη του Προδρ?μου, στι? 24 Iουν?ου . Σ?μφωνα με λα?κ?? δοξασ?ε?, το βαλσαμ?χορτο ?ταν το β?τανο που ?διωχνε με τη μυρωδι? του τα κακ? πνε?ματα. ?Αποτελο?σε βασικ? συστατικ? στη διαδικασ?α ταρ?χευση? των νεκρ?ν, απ? ?που και η λ?ξη ?βαλσ?μωμα?.??χει χρησιμοποιηθε? και ω? πρ?τη ?λη για την παραγωγ? κ?τρινη? και κ?κκινη? βαφ?? που προοριζ?ταν για το χρωματισμ? μ?λλινων και μεταξωτ?ν νημ?των.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ- ΧΡΗΣΕΙΣ

Η επιστ?μη και οι λα?κο? θεραπευτ?? τοποθετο?ν το βαλσαμ?χορτο αν?μεσα στα πιο χρ?σιμα β?τανα για τον ?νθρωπο.

Παραδοσιακ? ?χει χρησιμοποιηθε? σαν

  • ? Aντικαταθλιπτικ?, ηρεμιστικ?, αντισπασμωδικ? και βελτιωτικ? τη? ποι?τητα? του ?πνου σε α?πν?ε?.
  • ? Tονωτικ? και διεγερτικ? για εξασθενημ?νου? οργανισμο?? που βρ?σκονται σε αν?ρρωση.
  • Kαταπρα?ντικ? και ανακουφιστικ? σε βρογχ?τιδα, β?χα, ?σθμα.
  • Eμμηναγωγ?-ρυθμιστικ? των εμμ?νων.
  • Διουρητικ?.
  • Επουλωτικ? και αντιφλογιστικ? για εγκα?ματα και πληγ??. Eπ?ση?, θεωρε?ται ?τι επιταχ?νει την εξαφ?νιση των στιγμ?των τη? λευκ?ρροια? και των σκληρ?ν καλο?θων ?γκων του δ?ρματο?.
  • Σπασμολυτικ?.
  • Για στομαχικ??-εντερικ?? διαταραχ??.

Οι πληροφορ?ε? που αναφ?ρονται ?χουν αναπαραχθε? απ? την υπ?ρχουσα βιβλιογραφ?α, τη σχετικ? με τα β?τανα και τα φυτ?. Δεν αντικαθιστο?ν συμβουλ?? και θεραπε?ε? ειδικευμ?νων γιατρ?ν.