?ΚΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΑΣBeeswax

?

ΓΕΝΙΚΑ

Το φυσικ? κερ? μ?λισσα?, προ?ρχεται απ? τι? νεαρ?? εργ?τριε? μ?λισσε? σε μορφ? λεπιο?, απ? τ?σσερει? κηρογ?νου? αδ?νε? που βρ?σκονται στην κοιλι? του?, το ζυμ?νουν με τι? εκκρ?σει? των σιελογ?νων αδ?νων του? και το χρησιμοποιο?ν για να χτ?σουν την κηρ?θρα και να σφραγ?σουν τα κελι? του μελιο?.

?

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΡΗΣΗ

?χει μαλακτικ??, ενυδατικ??, αντιφλεγμον?δη?, αντισηπτικ?? και καταπρα?ντικ?? ιδι?τητε?.? Ευρε?α ε?ναι η χρ?ση του τ?σο στη φαρμακευτικ? ?σο και στην κοσμητολογ?α.