ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ?calendula

ΓΕΝΙΚΑ

Η καλ?ντουλα ε?ναι μονοετ?? φυτ? συγγενικ? με τη?μαργαρ?τα. Τα ?νθη τη? ?χουν ?ντονο κ?τρινο ? πορτοκαλ? χρ?μα. Η περ?οδο? ανθοφορ?α? τη? ε?ναι πολ? μεγ?λη και κρατ?ει απ? τον Φεβρου?ριο μ?χρι τον Οκτ?βριο. Αναπτ?σσεται κυρ?ω? σε χαμηλ?τερα υψ?μετρα και συναντ?ται σε χωρ?φια, πλαγι?? και ?κρε? δρ?μων. Χρησιμοποιε?ται και σαν καλλωπιστικ?.

Το ?νομα καλ?ντουλα προ?ρχεται απ? τη λατινικ? λ?ξη ?kalendae? που σημα?νει πρ?τη μ?ρα του μ?να κι αυτ? γιατ? οι Λατ?νοι παρατ?ρησαν ?τι οι καλ?ντουλε? στη γλ?στρα ανθ?ζουν τι? πρ?τε? μ?ρε? των περισσ?τερων μην?ν του χρ?νου.?

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

 

Η Καλεντουλα ?χει αντισυπτικ?, αντιβακτηριακ? και επουλωτικ? δρ?ση. Γνωστ?? ε?ναι και? οι ενυδατικ?? και μαλακτικ?? ιδι?τητ?? τη?.

Παραδοσιακ? ?χει χρησιμοποιηθε?:

  • ?για την αντιμετ?πιση του ?λκου?, τη? γαστρ?τιδα? και τι? λοιμ?ξει? του γαστρεντερικο? συστ?ματο?.
  • τη? επ?δυνη? εμμηνορρυσ?α?
  • “εξωτερικ?” (κομπρ?σα) για την περιπο?ηση πληγ?ν, εγκαυμ?των και τσιμπημ?των εντ?μων.
  • Για την περιποι?ση τη? ακμ??, τη? φλεβ?τιδα?, των εκζεμ?των.

 

Οι ιδι?τητ?? τη? την κ?νουν να ?χει ευρε?α χρ?ση και στην κοσμητολογ?α.