ΧΑΜΟΜΗΛΙchamomile

Το χαμομ?λι χρησιμοποιε?ται για τι? φαρμακευτικ?? του ιδι?τητε? απ? την αρχαι?τητα μ?χρι σ?μερα. Μελ?τε? ?χουν δε?ξει ?τι ?χει ηρεμιστικ??, τονωτικ??, αντιφλεγμον?δη?, αλλ? και αντισηπτικ?? και εντομοκτ?νε? ιδι?τητε?. Με απ?σταξη των ανθ?ων λαμβ?νεται το πολ?τιμο αιθ?ριο ?λαιο.

Χρησιμοποιε?ται παραδοσιακ? για την τ?νωση των μαλλι?ν και τη διατ?ρηση του ξανθο? χρ?ματο?. Ανακουφ?ζει το ερεθισμ?νο δ?ρμα, τα σπυρ?κια, αλλ? και τα πρηξ?ματα και του? μ?λωπε?. Χρησιμοποιε?ται σαν καταπρα?ντικ? αλλ? και στον καθαρισμ? των π?ρων του δ?ρματο?.