Δ?κταμο?Dittany

Origanum dictamnus

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο δ?κταμο? (δ?χταμο) ε?ναι πολυετ?? ενδημικ? φυτ? τη? Κρ?τη? γνωστ? απ? την αρχαι?τητα για τι? φαρμακευτικ?? ιδι?τητε? του.? Λ?γεται και ?ρωντα?, σταθ?ρι, σταμν?χορτο, σταματ?χορτο, στοματ?χορτο. Φ?εται σε ορειν?? περιοχ??, στι? ?απ?τομε? πλαγι?? φαραγγι?ν και χαραδρ?ν αλλ? και σε απ?κρημνου? παραλιακο?? βρ?χου?.

Ε?ναι χαμηλ?? ημιξυλ?δη? θ?μνο?, που οι βλαστο? του φθ?νουν τα 40 εκ. Το φυτ? ε?ναι τριχωτ? και ?χει μια βελο?δινη υφ?. Τα φ?λλα ε?ναι πρασιν?λευκα, τα λουλο?δια του ροζ, και το ?ρωμα του θεσπ?σιο.

Στην ?αρχαι?τητα θεωρο?σαν το δ?κταμο ικαν? να απορρ?πτει τα σιδερ?νια τ?ξα απ? τα πληγωμ?να σ?ματα. Ο Αριστοτ?λη? μα? διηγε?ται ?τι: ??ταν τα αγριοκ?τσικα του Ψηλορε?τη ?πληγ?νονταν απ? β?λη κυνηγ?ν, ?τρωγαν δ?κταμο ? τον μασο?σαν και τον ?βαζαν π?νω στην πληγ? του?, για να απομακρ?νουν το δηλητ?ριο και το ?διο το β?λο? και να προστατευθο?ν.??? Ο Διοσκουρ?δη? θερ?πευε τι? πληγ?? που οφε?λονταν στον π?λεμο. Σ?μφωνα με τη μυθολογ?α η ?Αφροδ?τη θερ?πευσε με αυτ? τον Αινε?α στον Τρωικ? π?λεμο. Ο Ιπποκρ?τη? συνιστο?σε το φυτ? σαν ?μπλαστρο για του? πνε?μονε? και τα πρηξ?ματα.

Θεωρε?ται ?τι προσδ?δει δ?ναμη και ζωτικ?τητα στου? γερασμ?νου? και αδ?ναμου? οργανισμο?? γι’ αυτ? και ονομ?ζεται ??ρωντα??, το φυτ? τη? νι?τη?. Τ?ποτα καλ?τερο απ? ?να λουτρ? μ?σα στο οπο?ο θα ρ?ξουμε φ?λλα δ?κταμου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ- ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Απ? τι? σημαντικ?τερε? ιδι?τητε? ?του δ?κταμου ε?ναι η αντιοξειδωτικ? και αντιμικροβιακ? του δρ?ση.

Θεωρε?ται απ? τον απλ? κ?σμο ?φ?ρμακο?, αφο?? παραδοσιακ?:

Λ?γω των επουλωτικ?ν και στυπτικ?ν ιδιοτ?των του, ?χει χρησιμοποιηθε? για να? καταπρα?νει του? π?νου? στομ?χου και εντ?ρου, αλλ? και σαν κατ?πλασμα ?στα αποστ?ματα και στα σπυρι?.

Χρησιμοποιε?ται σαν διουρητικ?.