ΣΤΑΦΥΛΙgrape_seed

ΓΕΝΙΚΑ

Το σταφ?λι ε?ναι ο καρπ?? του αμπελιο?. Το αμπ?λι που ονομ?ζεται και κλ?μα (Vitis Vinifera), ε?ναι αναρριχητικ? φυτ? και προ??ντα του ε?ναι ο μο?στο?, το κρασ?, το ξ?δι και οι σταφ?δε?.

Αναφορ?? στο σταφ?λι γ?νονται στα Ομηρικ? ‘Eπη, ?που στα συμπ?σια των ηρ?ων δεσπ?ζει η καταν?λωση σταφυλιο?.? Αναφορ?? στην ?μπελο,? γ?νονται και σε δι?φορε? ιερογλυφικ?? επιγραφ??, αλλ? και σε ζωγραφικ?? αναπαραστ?σει? π?νω σε το?χου?, παρουσι?ζονται ?νθρωποι να καλλιεργο?ν αμπ?λια και να μαζε?ουν σταφ?λια. Οι εικ?νε? και οι γραφ?? αυτ?? χρονολογο?νται στο 2500 π.Χ.

?

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΡΗΣΗ

Το σταφ?λι ε?ναι πλο?σιο σε κ?λιο, βιταμ?νε? Α, Β και C, σε φλαβονοειδ?, εν? η φλο?δα του? περι?χει το πολ?τιμο φυτικ? συστατικ? ρεσβερατρ?λη. Απ? τα κουκο?τσια του δε προ?ρχεται ?λαιο, που περι?χει βιταμ?νη Ε και πολυακ?ρεστα λιπαρ? οξ?α (Ω3).

Ο Ιπποκρ?τη? χρησιμοποιο?σε το σταφ?λι για την επο?λωση πληγ?ν και την αντιμετ?πιση δερματικ?ν παθ?σεων αλλ? και γυναικολογικ?ν προβλημ?των. Το σταφ?λι ?χει ?αντιοξειδωτικ??, αντιμικροβιακ?? και αντιφλεγμον?δει? ιδι?τητε?, που το κ?νουν ιδανικ? συστατικ? και στην κοσμητολογ?α, που το χρησιμοποιε? για τη με?ωση των ρυτ?δων, τη σ?σφιξη τη? επιδερμ?δα? και την ενυδ?τωση.