ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙgreentea1

ΓΕΝΙΚΑ

Το?πρ?σινο τσ?ι?παρασκευ?ζεται μ?σω αποξ?ρανση? των φ?λλων που συλλ?γονται απ? το φυτ? Καμ?λια η σινικ??(Camelia sinensis).?

Ο τρ?πο? παρασκευ?? του πρ?σινου τσαγιο? εφαρμ?στηκε τον ?κτο αι?να στην?Κ?να. Τον ?διο αι?να το πρ?σινο τσ?ι εισ?χθη και στην?Ιαπων?α, ?που κατ? τον δ?κατο ?κτο αι?να πρωτοεμφαν?ζεται η τελετ? τσαγιο?. Την ?δια εποχ? το πρ?σινο τσ?ι γ?νεται δημοφιλ?? και στην?Ευρ?πη.

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΡΗΣΗ

Το πρ?σινο τσ?ι ε?ναι πλο?σιο σε?πολυφαιν?λε?, αντιοξειδωτικ?? ουσ?ε? οι οπο?ε? συμβ?λλουν στην καταπολ?μηση των βλαβερ?ν για τον οργανισμ??ελε?θερων ριζ?ν οξυγ?νου που προκαλο?ν ?ασθ?νειε?, ?πω? ο?καρκ?νο? και τα καρδιαγγειακ? νοσ?ματα.

?Οι Κιν?ζοι το χρησιμοποιο?ν ω? φ?ρμακο για περισσ?τερα απ? 4.000 χρ?νια.

Χρησιμοποιε?ται επ?ση? στην κοσμητολογ?α για τι? αντιοξειδωτικ??, αντιερεθιστικ?? και αντιφλεγμον?δη? ιδι?τητ?? του. Βοηθ? στην αναζωογ?νηση, την τ?νωση και την ενυδ?τωση του δ?ρματο?.