Το υαλουρονικ? οξ? ε?ναι ?πολυσακχαρ?τη?, πολυμερ?? του γλυκουρονικο? οξ?ο? και τη? Ν-ακετυλογλυκοσαμ?νη?.acid

Ε?ναι ?να φυσικ? συστατικ?, υδρ?φιλο σε πολ? μεγ?λο βαθμ?, που μπορε? να προσελκ?σει και να συγκρατ?σει ποσ?τητα νερο? ?ω? και 1.000 φορ?? το β?ρο? του. Αποτελε? κ?ριο συστατικ? τη? θεμ?λια? ουσ?α? του δ?ρματο?, ανευρ?σκεται και στον ανθρ?πινο συνεκτικ? ιστ? και στο εξωκυττ?ριο υλικ?.

Η?υδρ?φιλη ιδι?τητα του υαλουρονικο? οξ?ο??ε?ναι θεμελι?δη? για τη διατ?ρηση τη? απαρα?τητη? υγρασ?α? του δ?ρματο?, αλλ? και ?λλων ιστ?ν, ?πω? θα δο?με παρακ?τω.

Η μεγαλ?τερη ποσ?τητα ΗΑ βρ?σκεται στον ιστ? του δ?ρματο?: περ?που 7-8g σε κ?θε εν?λικο, που αντιστοιχε? στο 50% περ?που του συν?λου του σ?ματο? (το υπ?λοιπο βρ?σκεται στα μ?τια και στι? αρθρ?σει? των οστ?ν).

Το δ?ρμα περι?χει 0.5mg/ml και η επιδερμ?δα περι?χει 2 – 4mg/ml ΗΑ.

Ο χρ?νο? ημιζω?? του υαλουρονικο? οξ?ο? στο δ?ρμα ε?ναι λιγ?τερο? απ? μ?α ημ?ρα.?Το 1/3 του συνολικο? ΗΑ του σ?ματο? χ?νεται και αναπληρ?νεται κ?θε ημ?ρα.

 

Η ποσ?τητα υαλουρονικο? οξ?ο? μει?νεται με την π?ροδο του χρ?νου, φθ?νοντα? στο 50% τη? αρχικ?? ποσ?τητα? τη? ζω?? μα? στην ηλικ?α των 40 χρ?νων, εν? μετ? το 60ο ?το? π?φτει στο 10% σχεδ?ν. Αυτ? η με?ωση παρατηρε?ται παντο? στον οργανισμ? τ?σο στο δ?ρμα ?σο και στι? αρθρ?σει? και στα μ?τια.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • Ελ?γχει το περιεχ?μενο του νερο? στου? ιστο??
  • Επιβραδ?νει τη δι?χυση του νερο? απ? το χ?ριο προ? την επιδερμ?δα, αυξ?νοντα? την υδ?τωση στο δ?ρμα.
  • Προσφ?ρει ελαστικ?τητα και απορροφητικ?τητα δρ?ντα? ω? λιπαντικ?.
  • Επιτρ?πει στο δ?ρμα την καλ?τερη αντοχ? στι? μηχανικ?? επιρρο?? και τα τρα?ματα και στα επιθηλιακ? κ?τταρα την αυξημ?νη μεταν?στευση. Βοηθ? στο σχηματισμ? ν?ων δερματικ?ν κυττ?ρων και στην αντικατ?σταση των κατεστραμμ?νων. Αυτ? αποδεικν?εται απ? τη μεγ?λη ποσ?τητα ΗΑ που βρ?σκεται στα τρα?ματα, εγκα?ματα και ?λλε? φθορ?? του δ?ρματο?.
  • Συμβ?λλει στην παραγωγ? κολλαγ?νου και ?λλων ουσι?ν που συμμετ?χουν στη διατ?ρηση τη? δομ?? του δ?ρματο?.
  • Προστατε?ει τα κ?τταρα απ? τι? ελε?θερε? ρ?ζε? και μεταφ?ρει πρωτε?νε? και μεταβολ?τε? στα μεσοκυττ?ρια διαστ?ματα.