ΔΑΦΝΗLaurel_Leaves

Η δ?φνη (laurus nobilis) ε?ναι αρωματικ? φυτ? τη? οικογ?νεια? των δαφνοειδ?ν. Ε?ναι ενδημικ? φυτ? τη? Μεσογε?ου. Στον ελληνικ? χ?ρο καλλιεργε?ται και η δ?φνη του Απ?λλωνα, γνωστ? με τα λα?κ? ον?ματαβαγι?, δ?φνη, δαφνολι? και φυλλ?δα. Δεν ε?ναι γνωστ? η ετ?σια παγκ?σμια καταν?λωση φ?λλων δ?φνη?. Μ?νο απ? την Ελλ?δα εξ?γονται περ? του? 200 τ?νου? ετησ?ω?.

Στην Ελλ?δα η δ?φνη ?ταν γνωστ? απ? τα αρχαι?τατα χρ?νια και γ?νεται μνε?α γι’ αυτ?ν στον ?μηρο. Σ?μφωνα με τη μυθολογ?α, η ν?μφη Δ?φνη, θ?λοντα? να αποφ?γει τον ?ρωτα του θεο? Απ?λλωνα, κατ?φυγε κοντ? στη μητ?ρα τη? Γη, που τη μεταμ?ρφωσε σε δ?ντρο. Ο Απ?λλωνα? μετανιωμ?νο?, ?πλεξε με τα φ?λλα τη? ?να στεφ?νι και αποφ?νθηκε ?τι στο εξ?? το δ?ντρο αυτ? θα ?ταν αφιερωμ?νο σε αυτ?ν. ?Για το λ?φο αυτ?, η Πυθ?α, ι?ρεια του Απ?λλωνα στοΜαντε?ου των Δελφ?νπριν δ?σει τον χρησμ? τη? μασο?σε φ?λλα δ?φνη?. Αργ?τερα π?στευαν ?τι προστ?τευε τον κ?σμο απ? το δι?βολο. Πρ?τα οι ?λληνε? και ?πειτα οι Ρωμα?οι συν?θιζαν να στεφαν?νουν με κλαδι? δ?φνη? του? νικητ?? των αγ?νων και του? ποιητ??. ??τσι, ακ?μα και σ?μερα η δ?φνη ταυτ?ζεται με τη δ?ξα, τη ν?κη και την υπεροχ?. Στην αρχαι?τητα ?ταν επ?ση? γνωστ?? οι θεραπευτικ?? τη? ιδι?τητε?.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ-ΧΡΗΣΕΙΣ

Τα φ?λλα τη? περι?χουν πτητικ? λ?δι, που αποτελε?ται απ? Νινε?λη, Ταν?νη και ?λλε? ουσ?ε?.

Το δαφν?λαιο ε?ναι τονωτικ? για τα μαλλι?, τα οπο?α ενδυναμ?νει, τα σκουρα?νει και βοηθ? στην αντιμετ?πιση τη? τριχ?πτωση?.

Παραδοσιακ? το δαφν?λαιο χρησιμοποιε?ται για την ανακο?φιση των ρευματικ?ν και αρθριτικ?ν π?νων.

Χρησιμοποιε?ται επ?ση? και σε προβλ?ματα του πεπτικο? συστ?ματο?.