ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΤΑΝΟmelissa-officinalis

Melissa officinalis?

ΓΕΝΙΚΑ

Το?Μελισσ?χορτο?(Melissa officinalis?–?Μ?λισσα η φαρμακευτικ?), γνωστ? και ω??μελισσοβ?τανο, ε?ναι ?να πολυετ?? φυτ??που αν?κει στην οικογ?νεια? τη? μ?ντα?.

?χει ?ψο? 70 με 150 εκατοστ?, τα φ?λλα ?χουν μια ?πια μυρωδι? λεμονιο?. Κατ? τη δι?ρκεια του καλοκαιριο? κ?νει μικρ? λευκ???νθη?γεμ?τα με?ν?κταρ, που προσελκ?ουν τι? μ?λισσε? και γι’αυτ? το γ?νο? που αν?κει το μελισσ?χορτο π?ρε την ονομασ?α Μ?λισσα. Η μυρωδι? οφε?λεται στο?αιθ?ριο ?λαιο που περι?χει κιτρ?λη, κιτρονελλ?λη, λιναλο?λη και γερανι?λη.

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΡΗΣΗ

?χει φαρμακευτικ? δρ?ση.

Ρ?φημα απ? φ?λλα μελισσ?χορτου θεωρε?ται ?τι ?χει αντισπασμωδικ?, αντιφλεγμον?δη και αντιοξειδωτικ? του δρ?ση και δρα ω? τονωτικ? του κυκλοφορικ? συστ?ματο? και τη? καρδι??. Επ?ση? ?χει αποδειχθε? ?τι ?χει αντιμικροβιακ? και εντομοαπωθητικ? δρ?ση.Επ?ση? ?χει χρησιμοποιηθε? για να αντιμετωπιστε? η?α?πν?α και δι?φορε? πεπτικ?? διαταραχ??. Τ?λο? ?χει δειχθε? ?τι βελτι?νει την πνευματικ? δια?γεια και την μν?μη και ?χει βοηθ?σει σε μικρ? αριθμ? κλινικ?ν δοκιμ?ν ανθρ?που? που π?σχουν απ? ?πια συμπτ?ματα τη??ν?σου Αλτσχ?ιμερ.

Το μελισσ?χορτο ?χει επ?ση? δειχθε? ?τι διαθ?τει ηρεμιστικ? δρ?ση, καθ?? μ?α ?ρευνα ?δειξε ?τι μει?νει το??γχο?, αν και ο συγγραφ?α? τη? ε?πε ?τι χρει?ζεται επιπλ?ον ?ρευνα.InVitro??ρευνε? ?δειξαν ?τι δρα ανασταλτικ? στην τρανσαμιν?ση του GABA, γεγον?? που μπορε? να εξηγ?σει την δρ?ση του ω? ηρεμιστικ?. Το υπε?θυνο συστατικ? φα?νεται να ε?ναι το ροσμαρινικ? οξ?.