ΜΕΝΤΑMint

Menthol

?

H?μ?ντα?ε?ναι πο?δε? αρωματικ??φυτ??τη? οικογ?νεια? των χειλανθ?ν των ε?κρατων περιοχ?ν. ?χει??νθη?ευωδιαστ?, λευκ? ? ι?δη, που σχηματ?ζουν?ταξιανθ?α ?πω? το στ?χυ.

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΡΗΣΗ

?χει φαρμακευτικ?? ιδι?τητε?.

Χρησιμοποιε?ται απ? την αρχαι?τητα ω? σ?μερα ω? αρωματικ? στη μαγειρικ?, την οινοποι?α και στη φαρμακοποι?α.?

Παραδοσιακ? ?χει χρησιμοποιηθε?

  • Για την ανακο?φιση των ρευματισμ?ν.
  • Κατ? τη? δυσπεψ?α?, των ιλ?γγων, του β?χα, του κρυολογ?ματο?, του πον?λαιμου.
  • Το αιθ?ριο λ?δι για γαργ?ρε? σε ουλ?τιδα, αμυγδαλ?τιδα και φλεγμον?? του ρινοφ?ρυγγα.
  • Σαν χαλαρωτικ?, για να ηρεμ?σει τα δι?φορα επακ?λουθα των τεντωμ?νων νε?ρων.
  • Για τη βελτ?ωση τη? συγκ?ντρωση?.
  • Σαν φυσικ? αφροδισιακ?.

Η μ?ντα αναζωογονε? και τον?νει το δ?ρμα. Χαλαρ?νει του? μυ? και ανακουφ?ζει τα κουρασμ?να π?δια.

Χρησιμοποιε?ται επ?ση? σαν αντιερεθιστικ? και αρωματικ? στι? καραμ?λε? για τον ?πον?λαιμο.