Το ελαι?λαδο ε?ναι το ?λαιο των καρπ?ν τη? ελι??. Εξ?γεται με ?κθλιψη των ελι?ν, οι οπο?ε? πρ?πει να συλλ?γονται πριν απ? την τελικ? του? ωρ?μανση, ?ταν δηλαδ? ?χουν χρ?μα πρ?σινο-μελιτζαν?, καθ?? η ποι?τητα του λαδιο? του? ε?ναι πολ? καλ?τερη απ? αυτ?ν του λαδιο? που εξ?γεται απ? του? τελε?ω? ?ριμου? καρπο?? .Olives

 

ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΑΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

Στην αρχαι?τητα, που δεν γιν?ταν χρ?ση σαπουνιο? για την προσωπικ? υγιειν?, οι ?νθρωποι ?λειφαν τα μαλλι? και το σ?μα του? με λ?δι ελι?? για να τα καθαρ?σουν, να τα αρωματ?σουν και να τα κ?νουν πιο απαλ?. ?

?ταν γνωστ? το ελαι?λαδο και για τι?? θεραπευτικ?? του ιδι?τητε?, ιδια?τερα στι? δερματικ?? παθ?σει?. Ο ?μηρο? το αποκ?λεσε ?υγρ? χρυσ?φι?, ο Ασκληπι?? το αναφ?ρει ω? ??αμα? και ο Ιπποκρ?τη? το ε?πε ?μ?γα θεραπευτ??.

Σ?μερα γνωρ?ζουμε ?τι το ελαι?λαδο ε?ναι πλο?σιο σε αντιοξειδωτικ?? ουσ?ε?, ?πω? η βιταμ?νη E και οι πολυφαιν?λε?, αλλ? και σε χλωροφ?λλη (ειδικ? το παρθ?νο ελαι?λαδο). Eπιπλ?ον, περι?χει και ?λλα σημαντικ? δραστικ? συστατικ?, ?πω? υψηλ? ποσοστ? βιταμ?νη? K, αλλ? και ιχνοστοιχε?α, ?πω? ν?τριο και κ?λιο, που ε?ναι ευεργετικ? για το δ?ρμα, και σ?δηρο, που κ?νει πολ? καλ? στα μαλλι?.?Η Ηerboliveχρησιμοποιε? το ελαι?λαδο σαν βασικ? ενεργ? συστατικ? των καλλυντικ?ν τη?, βασιζ?μενη στι? μελ?τε? που παρουσι?ζουν το ελαι?λαδο να ?χει ιδι?τητε?:

  • Ενυδατικ??
  • Αντιοξειδωτικ??
  • Αντιγηραντικ??

 

ΕΛΙΑ

Η ελι? ? ελαι?δεντρο ? λι?δεντρο ε?ναι γ?νο? τη? οικογ?νεια? των Ελαιοειδ?ν (Oleaceae).

E?ναι γνωστ? απ? του? αρχα?ου? χρ?νου? στην περιοχ? τη? Μεσογε?ου.

Οι??λληνε???ταν ο πρ?το? λα?? που καλλι?ργησε την ελι? στον ευρωπα?κ? μεσογειακ? χ?ρο. ?πω? αναφ?ρει ο Πλ?νιο?, κατ? το 580 π.Χ, ο?τε το Λ?τιο ο?τε η Ισπαν?α ο?τε η Τ?νιδα γν?ριζαν την ελι? και την καλλι?ργει? τη?.

Πιστε?εται ?τι απ? τη Νεολιθικ? Εποχ? στον Αιγιακ? κ?σμο αν?μεσα στου? βρ?σιμου? καρπο?? περιλαμβ?νονταν και η συλλογ? καρπ?ν αγριελι?? (Olea europaea oleaster). Στα τ?λη τη? Νεολιθικ?? Εποχ?? χρονολογο?νται ?λλωστε και τα παλαιοτ?ρα ω? τ?ρα δε?γματα γ?ρη? ελι?? που διαθ?τουμε και τα οπο?α προ?ρχονται απ? την Κρ?τη και τη Βοιωτ?α.

Στην Ν?συρο, την Κ?μη και την Σαντορ?νη, βρ?θηκαν απολιθωμ?να φ?λλα τη? Ευρωπα?κ?? Ελ?α? που χρονολογο?νται 50.000 χρ?νια.

Σ?μφωνα με την?αρχα?α ελληνικ??παρ?δοση, πατρ?δα τη? ελι?? ε?ναι η?Αθ?να?και η πρ?τη ελι? φυτε?τηκε απ? την?Αθην??στην?Ακρ?πολη. Η ελι? υπ?ρξε το σ?μβολο τη? θε???Αθην??.

Ε?ναι δ?ντρο αειθαλ??, ?χει φ?λλα αντ?θετα, λογχοειδ?, δερματ?δη, σκουροπρ?σινα στην ?νω επιφ?νεια και αργυρ?χροα στην κ?τω. Τα??νθη?τη? ε?ναι λευκωπ?, μονοπ?ταλα και πολ? μικρ?, σχηματ?ζουν?ταξιανθ?α?β?τρυο??που εμφαν?ζονται προ? το τ?λο? Μα?ου, εν? ο καρπ?? ωριμ?ζει και συλλ?γεται κατ? τα τ?λη του φθινοπ?ρου και αρχ?? του χειμ?να. Ο κορμ?? τη? ελι?? ε?ναι οζ?δη? και καλ?πτεται απ? τεφρ?φαιο φλοι?.

 

Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ο καρπ?? τη? ελι?? ε?ναι βασικ?? στη?Μεσογειακ? διατροφ?, τ?σο ω? εδ?διμο? ?σο και με τη μορφ? του ελαι?λαδου.

Ο καρπ?? τη? ελι?? ε?ναι θαυμ?σια πηγ? μονοακ?ρεστων λιπαρ?ν οξ?ων. Παρ?χει φυτικ?? ?νε? και μ?ταλλα στον οργανισμ?. Ε?ναι πηγ? τη? βιταμ?νη? Ε, ?να φυσικ? αντιοξειδωτικ?. Η βιταμ?νη Ε, θεωρε?ται επ?ση? ?τι ?επιβραδ?νει τι? αλλοι?σει? των κυτταρικ?ν μεμβραν?ν και καταπολεμ? την οστεοπ?ρωση. Τα φαινολικ? του συστατικ? ?χουν δε?ξει αντι-φλεγμον?δει? και χημειο-προστατευτικ?? ιδι?τητε?.

Η ευρωπαικ? μελ?τη EUROLIVE (The effect of olive oil consumption on oxidative damage in European populations) παρουσ?ασε, το 2006, τεκμηριωμ?νε? αποδε?ξει? για τον προστατευτικ? ρ?λο των φαινολικ?ν συστατικ?ν του ελαι?λαδου?. Τα πειρ?ματα τη? μελ?τη? αυτ?? πραγματοποι?θηκαν σε 200 υγιε?? εθελοντ?? απ? ?λη την Ευρ?πη και κατ?δειξαν προστασ?α εν?ντια στο οξειδωτικ? στρε?, κατ?πιν καθημεριν?? καταν?λωση? 25 ml ελαι?λαδου πλο?σιου σε φαινολικ? συστατικ? (παρθ?νο ελαι?λαδο). Συγκεκριμ?να, παρατηρ?θηκε α?ξηση στα επ?πεδα HDL (καλ?? χοληστερ?λη?), και μειωμ?νοι δε?κτε? λιπιδικο? οξειδωτικο? στρε? μετ? απ? τρ?μηνη καταν?λωση? παρθ?νου ελαι?λαδου. Επιπλ?ον, η ?δια μελ?τη, ?δειξε με?ωση σε δε?κτε? οξε?δωση? του?DNA, τη? τ?ξεω? του 13% – ποσοστ? συγκρ?σιμο με τα ποσ? που παρατηρο?νται μετ? το ¨κ?ψιμο¨ του καπν?σματο?.

 

Η ΕΛΙΑ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ

Λ?γω του σημαντικο? ρ?λου που ?παιξε η ελι? αν? του? αι?νε? στην καθημεριν?τητα των λα?ν τη? Μεσογε?ου και στην Ελλ?δα ειδικ?τερα, τα κλαδι?, ο καρπ?? αλλ? και το ελαι?λαδο, ?χουν συμβολικ? χαρακτ?ρα και κατ?χουν τιμητικ? θ?ση σε δι?φορε? δραστηρι?τητε? τη? ζω?? των κατο?κων τη? περιοχ??. ?τσι στην αρχαι?τητα ?θα ?δο?με κλαδ? αγριελι?? να γ?νεται στεφ?νι, ο λεγ?μενο? κ?τινο?, και να προσφ?ρεται? σαν ?παθλο στου? νικητ?? των Ολυμπιακ?ν Αγ?νων. Με ελαι?λαδο αλε?φουν το σ?μα του βαπτιζ?μενου, κατ? το μυστ?ριο τη? Β?πτιση? στην ορθ?δοξη Χριστιανικ? θρησκε?α.

Οι λαο? τη? Μεσογε?ου σε β?θο? αι?νων αλλ? και σ?μερα διακοσμο?ν πολλ? αντικε?μενα καθημεριν?? χρ?ση?, (αντικε?μενα απ? πηλ? ? ξ?λο, λευκ? ε?δη, κοσμ?ματα κ.α.) με μοτ?βα αποτελο?μενα απ? κλαδι? και καρπο?? ελι??.

Το δ?ντρο τη? ελι?? επ?ση?, σαν σ?μβολο, εν?πνευσε ?ργα πολλ?ν καλλιτεχν?ν.