ΡΟΔΙpomegranate

Punicagranatum

ΓΕΝΙΚΑ

Σ?μβολο τη? ζω?? και τη? γονιμ?τητα?, το ρ?δι ε?ναι πηγ? πολ?τιμων θρεπτικ?ν συστατικ?ν που χαρ?ζουν υγε?α και ευεξ?α. Ο σοφ?? Σολομ?ν περι?γραφε τα ρ?δια στο ??σμα Ασμ?των? ω? σ?μβολο των ωρα?ων αισθημ?των που κρ?βονται κ?τω απ? τραχ? κ?λυμμα.

Ε?ναι ασιατικ?? προ?λευση? καλλιεργε?ται σε πολλ?? περιοχ?? τη? Μεσογε?ου και φυσικ? στην Κρ?τη απ? τα αρχα?α χρ?νια.

Ε?ναι ο καρπ?? που με τη βο?θει? του ο ?δη? γο?τευσε την Περσεφ?νη και κατ?φερε να την απαγ?γει και να την κρατ?σει στον Κ?τω Κ?σμο. Αποτ?λεσε ?μβλημα των Ελευσ?νιων Μυστηρ?ων. Η ροδι? ?ταν αφιερωμ?νη στην? ?ρα, προστ?τιδα του γ?μου? και θεωρο?νταν σ?μβολο γονιμ?τητα? και αγ?πη?. ?Οι αρχα?οι Αιγ?πτιοι το ?θαβαν μαζ? με του? νεκρο?? του?, εν? αποτελε? ?να απ? τα τρ?α ?ευλογημ?να φρο?τα? του Bουδισμο?. Χρησιμοποι?θηκε ω? διακοσμητικ? στοιχε?ο στο να? του Σολομ?ντα και στου? μανδ?ε? των ιερ?ων και αναφ?ρεται στο ?σμα Ασμ?των στην Παλαι? Διαθ?κη. Στην ελληνικ? παρ?δοση, ε?ναι σ?μβολο γονιμ?τητα? και αιωνι?τητα? (αν και συνδ?εται και με το θ?νατο), γι’ αυτ? σε γ?μου? και την Πρωτοχρονι? σπ?με ρ?δια. Μ?λιστα, ?χει δ?σει το ?νομ? του στην ισπανικ? π?λη Γραν?δα. Μυηθε?τε κι εσε?? στα μυστικ? του ροδιο? και μ?θετε γιατ? τ?σοι πολιτισμο? και τ?σε? θρησκε?ε? ?χουν το ρ?δι ω? σ?μβολο γονιμ?τητα? και καλοτυχ?α?.?

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗ

Περι?χει ?υψηλ? ποσοστ? πολυφαινολ?ν ?πω? anthocyanins, gallotannins, andEllagitannins με ισχυρ? αντιοξειδωτικ? και στυπτικ? δρ?ση.

Περι?χειβιταμ?νε? especially C and B-type, minerals, citric acid and sodium citrate,

Παραδοσιακ? μ?σα στου? αι?νε? ?χει χρησιμοποιηθε? σαν φ?ρμακο, ακ?μα και σε δερματικ?? παθ?σει?.

Συνιστ?ται σαν στυπτικ?.

?χει αντιοξειδωτικ? δρ?ση.

Υποστηρ?ζει την προστασ?α του δ?ρματο? εν?ντια στην UVακτινοβολ?α.