ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟprickly-pear

ΓΕΝΙΚΑ

Το?φραγκ?συκο?ε?ναι?φρο?το, καρπ?? κακτοειδο?? φυτο??που ονομ?ζεται φραγκοσυκι?και φ?εται σε ηλι?λουστε? και ζεστ?? περιοχ??.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗ

Το φραγκ?συκο ?χει τη δυνατ?τητα να σε ξεδιψ?σει, καθ?? ?χει μεγ?λη περιεκτικ?τητα σε
νερ? (87.5%). Ε?ναι πολ? πλο?σιο σε κ?λιο, βιταμ?νε?, μ?ταλλα και φυτικ??
?νε?. ?χει αντιοξειδωτικ?? και αντιφλεγμον?δει? ιδι?τητε?.

Τα αντιοξειδωτικ? που περι?χει, δρουν προστατευτικ? σε δι?φορου? ιστο?? και ?ργανα, κ?νοντα? το? ?να ισχυρ? σ?μμαχο για την υγε?α.

Στην κοσμητολογ?α χρησιμοποιε?ται τ?σο για τι? ενυδατικ?? του ιδι?τητε?, ιδια?τερα στο ξηρ? και ευα?σθητο δ?ρμα, αλλ? και για ?τι? αντιοξειδωτικ?? και αντιφλεγμον?δει? ιδι?τητ?? του, που ενισχ?ουν στην προστασ?α απ? τη φωτογ?ρανση.