ΦΑΣΚΟΜΗΛΟsage2

SALVIAOFFICINALIS

ΓΕΝΙΚΑ

??ποιο? δε θ?λει να πεθ?νει να τρ?ει φασκ?μηλο το Μ?η? ? (Παλι? Αγγλικ? παροιμ?α)

Το φασκ?μηλο, ε?ναι φυτ? πολυετ??, θαμν?δε?, με πολυ?ριθμα κλαδι?, ?ψου? μ?χρι μισ? μ?τρο. Φ?εται ?φθονο στι? Μεσογειακ?? χ?ρε? και ιδια?τερα στα Βαλκ?νια. Το? ποιο δυνατ? και μυρωδ?το φασκ?μηλο, φυτρ?νει στι? ?γριε? ακαλλι?ργητε? περιοχ??.

Οι αρχα?οι ?λληνε? το χρησιμοπο?ησαν στα δαγκ?ματα των φιδι?ν αλλ? και ω? γενικ? τονωτικ? του μυαλο? και του σ?ματο?. Ο Διοσκουρ?δη? το χρησιμοποιο?σε σε αιμορραγ?ε? ? ?τακτη ?μμηνη περ?οδο. Οι Ρωμα?οι το ον?μαζαν ?ιερ? φυτ?? και οι γιατρο? τη? σχολ?? του Σαλ?ρνο π?στευαν πω? ??ποιο? ?χει στο σπ?τι του φασκ?μηλο δε φοβ?ται το θ?νατο?. Στο Μεσα?ωνα το χρησιμοποιο?σαν κατ? τη? δυσκοιλι?τητα?, τη?? χολ?ρα? , των κρυολογημ?των, των πυρετ?ν, σε προβλ?ματα του συκωτιο? και σε επιληψ?α. Ο Καρλομ?γνο?? βο?θησε θετικ? στην καλλι?ργεια του αρωματικο? αυτο? φυτο? .

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗ

Περι?χει γαλλικ? οξ?, πιν?νιο, Κινε?λη, Μπορνε?λη, Σαλβι?λη, Τανακελτ?νη, Ταν?νη, Ποκροσαλβ?νη.

Τα φ?λλα του που κυρ?ω? χρησιμοποιο?νται, ?χουν αντισηπτικ??,? αντιμικροβιακ??,? αντιμυκητικ??ιδι?τητε?.

Ανυψ?νει ?λε? τι? δυν?μει? του οργανισμο?

Διατηρε? το δ?ρμα σε υγε?α, τον?νει το τριχωτ? μ?ρο? του κεφαλιο? και θεωρε?ται ?τι σταματ? την τριχ?πτωση.

?χει χρησιμοποιηθε? σαν ανθιδρωτικ? (ιδια?τερα κατ? του νυχτερινο? ιδρ?τα φυματικ?ν και νευρασθεν?ν).

Χρησιμοποιε?ται σαν αφ?ψημα για το πλ?σιμο του στ?ματο? σε στοματ?τιδα και ?φθε?.?