Βο?τυρο καριτ?shea nut

Sheabutter

?

Γενικ?

?

Το βο?τυρο καριτ? προ?ρχεται ?απ? τον καρπ? του ?γριου, αιων?βιου δ?ντρου τη? αφρικανικ?? σαβ?να?, Shea, το οπο?ο θεωρε?ται ιερ?. Το δ?ντρο μπορε? να φτ?σει τα 15 μ?τρα σε ?ψο? και να ζ?σει 3 αι?νε?. Ο καρπ?? του ε?ναι βρ?σιμο? και πολ? θρεπτικ??. ?χει χρησιμοποιηθε? στη μαγειρικ?, αλλ? και στην παραγωγ? σαπουνιο?, και προ??ντων για ?την περιπο?ηση του δ?ρματο? και των μαλλι?ν. Παλαι?τερα αντικαθιστο?σε το βο?τυρο κακ?ο στην σοκολατοβιομηχαν?α.

Το ?νομ? του βρ?σκεται στη λ?στα των προστατευ?μενων ειδ?ν τη? Διεθνο?? ?νωση? για τη Διατ?ρηση τη? Φ?ση?.

 

Ιδι?τητε?-Χρ?σει?

 

Το βο?τυρο καριτ? περι?χει στη σ?νθεσ? του σημαντικ?? ποσ?τητε? ακ?ρεστων λιπαρ?ν οξ?ων, ?πω? ελα?κ? οξ? (ω-9) και λινελα?κ? οξ? (ω-6).

Ε?ναι πλο?σιο σε φυτοστερ?λε?, κατεχ?νε?, λουπε?λη και βιταμ?νε? A, D, E και F που ?χουν κατ’ εξοχ?ν αντιοξειδωτικ? και αντιγηραντικ? δρ?ση.

Στα συστατικ? του συγκαταλ?γονται οι τερπενικ?? αλκο?λε? που λειτουργο?ν ω? αντιφλεγμον?δη, καθ?? και το κινναμωμικ? οξ? που απορροφ? ελαφρ? την υπερι?δη ακτινοβολ?α.

?χει χρησιμοποιηθε? παραδοσιακ?:

  • ?για την ανακο?φιση τη? αρθρ?τιδα?, ρευματικ?ν και μυ?κ?ν π?νων,
  • διαστρεμμ?των και εξαρθρ?σεων,
  • τοπικ? για τη ?θεραπε?α του εκζ?ματο?, του ?ρπητα και ?λλων δερματικ?ν παθ?σεων,
  • ακ?μα και στη με?ωση τη? χοληστερ?λη?.

 

Λ?γω τη? ενυδατικ??, αντιοξειδωτικ?? και αντιγηραντικ?? του δρ?ση?,? χρησιμοποιε?ται ευρ?τατα στην κοσμητολογ?α.