ΗΛΙΑΝΘΟΣsunflower

ΓΕΝΙΚΑ

Η καλλι?ργεια του ηλ?ανθου ?ταν γνωστ? απ? το 3000 π.χ. Οι ηλ?ανθοι ε?ναι ψηλ? φυτ? με?φ?λλα?μεγ?λα, ωοειδ?, οδοντωτ? στην περιφ?ρεια και τριχωτ?. Η ονομασ?α του γ?νου? οφε?λεται στο γεγον?? ?τι η ταξιανθ?α?(κεφαλ?) ακολουθε? τον??λιο?καθ’ ?λη τη δι?ρκεια τη? ημ?ρα? και στρ?φεται π?λι προ? την?ανατολ? το πρω?. Η κ?νηση αυτ? που οφε?λεται σε κ?μψη του?βλαστο?, σταματ? μετ? την ?νθηση και την γονιμοπο?ηση των ανθ?ων και τα κεφ?λια παραμ?νουν στραμμ?να προ? την ανατολ?.

Απ? του? σπ?ρου? του ηλ?ανθου προ?ρχεται το ηλι?λαιο. Λ?δι που χρησιμοποιε?ται στη μαγειρικ? αλλ? και στην κοσμητολογ?α.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ -ΧΡΗΣΗ

Το ηλι?λαιο ε?ναι πλο?σιο σε ελα?κ? και λινελα?κ? οξ? και ??χει αντιοξειδωτικ?, καταπρα?ντικ?, ενυδατικ? και μαλακτικ? δρ?ση.