ΘΥΜΑΡΙThyme spice

Thymus vulgaris

ΓΕΝΙΚΑ

Το θυμ?ρι ε?ναι αρωματικ?? θ?μνο? ?που απαντ?ται στη Ν?τια Ευρ?πη, σε περιοχ?? τη? Ασ?α?, εν? καλλιεργε?ται στην Αμερικ?.

Οι Σουμ?ριοι, πριν απ? 5.500 χρ?νια, ε?ναι οι πρ?τοι, απ’ ?τι γνωρ?ζουμε, που χρησιμοπο?ησαν το θυμ?ρι ω? καρ?κευμα και φ?ρμακο, εν? οι Αιγ?πτιοι το ον?μασαν θαμ και το χρησιμοποιο?σαν στι? ταριχε?σει?. Ετυμολογικ?, το θυμ?ρι ? θ?μο? ?πω? το ον?μαζαν οι αρχα?οι, προ?ρχεται απ? τη λ?ξη ?θ?ω?, η οπο?α αρχικ? ε?χε την σημασ?α του ?βγ?ζω καπνο??? και αργ?τερα του ?θυσι?ζω?. Απ? την ?δια ρ?ζα προ?ρχονται και οι λ?ξει? θυμ?αμα και θυμιατ?ζω, εν? στεν? φα?νεται πω? ε?ναι και η σχ?ση με τον θυμ?. Και θυμ?? στου? αρχα?ου? δεν σημα?νει την οργ?, αλλ? τη ζωτικ? δ?ναμη, τη βο?ληση, ?πω? μα? επιβεβαι?νουν λ?ξει? σαν το λιπ?θυμο?, ε?θυμο?, πρ?θυμο? κ.α. Για τον Πλ?τωνα, μ?λιστα, ο θυμ?? αποτελε? ?να απ? τα τρ?α μ?ρη τη? ψυχ??, την κινητ?ρια δ?ναμη τη? ανδρε?α?.
?δη απ? την εποχ? του Ομ?ρου, το θυμ?ρι ? για να ε?μαστε πιο ακριβε?? τα αρκετ? ε?δη του που ευδοκιμο?ν στη χ?ρα μα?, εκτ?? απ? ?δυσμα για δι?φορα εδ?σματα αποτελο?σε σ?μβολο δ?ναμη? και ανδρε?α?.
Το θυμ?ρι ?ταν φυτ? αφιερωμ?νο στη θε? του ?ρωτα Αφροδ?τη και κανε?? δεν αμφισβητο?σε πω? προκαλε? ? ενισχ?ει τον π?θο.

Οι Ρωμα?οι στρατι?τε? ?καναν μπ?νιο σε νερ? αρωματισμ?νο με θυμ?ρι για να του? δ?σει σφρ?γο? και ενεργητικ?τητα.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ- ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρ?σιμα μ?ρη του ε?ναι οι ανθισμ?νε? κορυφ??.

?χει χρησιμοποιηθε? σα διεγερτικ?, πολ?τιμο για τη σωματικ? και πνευματικ? κατ?πτωση (ατον?α), το ?γχο?, τη νευρασθ?νεια, την κατ?θλιψη, αλλ? και την ημικραν?α.

Θεωρε?ται ?τι αυξ?νει την πνευματικ? δια?γεια και τον?νει τα νε?ρα.

?χει αντισηπτικ?? και αντιβακτηριδιακ?? ιδι?τητε? και για το λ?γο αυτ? χρησιμοποιε?ται σε φ?ρμακα και καλλυντικ?.