ΒΑΝΙΛΙΑVanilla

vanilla planifolia

Το ?νομ? τη? προ?ρχεται απ? την ισπανικ? λ?ξη ?vainilla?, που σημα?νει ?μικρ? φασ?λι?. Προ?ρχεται απ? του? σπ?ρου? του φυτο? βαν?λια, μια? ποικιλ?α? τη? οικογ?νεια? των ορχιδ?ων, που αναπτ?σεται αναρριχ?μενη π?νω σε δ?ντρα.?

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ- ΧΡΗΣΕΙΣ

Η βαν?λια ενυδατ?νει και καταπρα?νει το δ?ρμα. Χαλαρ?νει τι? αισθ?σει? και ανακουφ?ζει απ? το στρε? και την ?νταση.?
Προ?ρχεται απ? ορχιδ?ε? του γ?νου? βαν?λια, αναπτ?σσεται σαν κλ?μα π?νω στα δ?νδρα και ?χει πολ? ιδια?τερο ?ρωμα και γε?ση, Η βαν?λια ενυδατ?νει, καταπρα?νει και αφ?νει το δ?ρμα απαλ?, λ?γω τη? υψηλ?? περιεκτικ?τητ?? τη? σε σ?κχαρα. Προσφ?ρει αντιοξειδωτικ? και αντιμικροβιακ? δρ?ση εν? παρ?λληλα χαλαρ?νει, ηρεμε? το πνε?μα, ανακουφ?ζει απ? νευρικ?τητα, ?γχο? και ?νταση.