ΛΥΓΑΡΙΑwicker1

 

Vitex agnus-castus

Η λυγαρι? ε?ναι αρωματικ? φυτ? που απαντ?ται σε υγροτ?που?, ?χθε? ρυακι?ν και ρεμ?των σε χαμηλ? υψ?μετρο. Ευδοκιμε? σε ?λη τη Μεσ?γειο. Το ?νομ? τη? οφε?λεται στα ευλ?γιστα κλαδι? τη?.

Ο Οδυσσ?α? χρησιμοπο?ησε τα γερ? και ευλ?γιστα κλαδι? τη? για να δ?σει του? συντρ?φου? του στην κοιλι? των προβ?των και να του? απομακρ?νει με αυτ? τον τρ?πο απ? τη σπηλι? του κ?κλωπα Πολ?φημου. Ονομ?ζεται cactus, αγν?, δι?τι στη δι?ρκεια των Θεσμοφορ?ων οι γυνα?κε? χρησιμοποιο?σαν τα κλαδι? τη? ω? κρεβ?τι για να προστατε?σουν την αγν?τητ? του?, απομακρ?νοντα? με αυτ? τον τρ?πο κ?θε σεξουαλικ? επιθυμ?α και σκ?ψη. Το Μεσα?ωνα οι μοναχο? χρησιμοποιο?σαν του? σπ?ρου? τη? για να κατευν?σουν τι? σαρκικ?? επιθυμ?ε? του?.?