?Τζελ που καταπρα?νει το δ?ρμα απ? του? ερεθισμο?? που προκαλο?νται μετ? απ? τσιμπ?ματα εντ?μων ? μετ? απ? επαφ? με τσο?χτρε? και τσουκν?δε?. ΧΡΗΣΗ: Απλ?στε μικρ? ποσ?τητα ΤΟΠΙΚΑ και ?σο το δυνατ?ν γρηγορ?τερα στην ερεθισμ?νη περιοχ?. Επαναλ?βετε 3-4 φορ?? αν?λογα με το πρ?βλημα. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΜΩΝΙΑ. Περι?χει : 30ml