Τζελ που δροσ?ζει και καταπρα?νει το δ?ρμα μικρ?ν και μεγ?λων απ? του? ερεθισμο?? που προκαλο?ν τα τσιμπ?ματα εντ?μων και η επαφ? με τσο?χτρε? και τσουκν?δε?. ? ?Κατ?λληλο για ?λη την οικογ?νεια. ΧΡΗΣΗ: Απλ?στε μικρ? ποσ?τητα ΤΟΠΙΚΑ και ?σο το δυνατ?ν γρηγορ?τερα στην ερεθισμ?νη περιοχ?. Επαναλ?βετε 3-4 φορ?? αν?λογα με το πρ?βλημα. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΜΩΝΙΑ. Περι?χει : 75ml