Δροσιστικ? κρ?μα που χρησιμοποιε?ται για να καταπρα?νει του? ερεθισμο?? που προκαλο?νται μετ? απ? τσιμπ?ματα εντ?μων, επαφ? με τσο?χτρα, τσουκν?δα κλπ. ? ? ? ?ΧΡΗΣΗ: Απλ?στε μικρ? ποσ?τητα ΤΟΠΙΚΑ και ?σο το δυνατ?ν γρηγορ?τερα στην ερεθισμ?νη περιοχ?. Επαναλ?βετε 3-4 φορ?? αν?λογα με το πρ?βλημα. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ. ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.?ΧΩΡΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑ. Περι?χει : 30ml