Αυτ? το εντομοαπωθητικ? περι?χει ευκ?λυπτο, ?να ενεργ? φυσικ? συστατικ? που προσφ?ρει προστασ?α μακρ?? δι?ρκεια? κατ? των κουνουπι?ν, των ψ?λλων και ?λλων εντ?μων. ?χει δροσερ? και φρ?σκια μυρωδι? χωρ?? χημικ?? οσμ??. Ε?ναι ?να ιδανικ? προ??ν για προστασ?α απ? τα ?ντομα και ταυτ?χρονα να κ?νει το δ?ρμα σα? ελαφρ? και καθαρ?. Περι?χει : 100ml.