Εφαρμ?στε το προ??ν στα ακ?λυπτα μ?ρη του σ?ματο? και αλε?ψτε ομοι?μορφα με τα χ?ρια. Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο, β?λτε στι? παλ?με? των χερι?ν σα? και απλ?στε προσεχτικ? στο πρ?σωπο του εν?λικα ? του παιδιο?, αποφε?γοντα? τα μ?τια, τη μ?τη και το στ?μα. Επαλε?ψτε μ?α φορ? αν? ημ?ρα για προστασ?α ?ω? 5 ?ρε?. Ανακιν?στε πριν τη χρ?ση. Περι?χει : 100ml