Καταπρα?ντικ? Τζελ για μετ? τον ?λιο. Η σ?νθεσ? του, που ε?ναι εμπλουτισμ?νη με αλ?η και ελαι?λαδο, φροντ?ζει για την ενυδ?τωση και την ανακο?φιση τη? ερεθισμ?νη? απ? τον ?λιο επιδερμ?δα?. Δροσ?ζει ευχ?ριστα αφ?νοντα? την α?σθηση του απαλο? μεταξιο?. Βοηθ? στην αποφυγ? του ξεφλουδ?σματο?. Περι?χει : 230ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΧΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 98%. Καταπρα?ντικ? Τζελ για μετ? τον ?λιο. Η σ?νθεσ? του, που ε?ναι εμπλουτισμ?νη με αλ?η και ελαι?λαδο, φροντ?ζει για την ενυδ?τωση και την ανακο?φιση τη? ερεθισμ?νη? απ? τον ?λιο επιδερμ?δα?. Δροσ?ζει ευχ?ριστα αφ?νοντα? την α?σθηση του απαλο? μεταξιο?. Βοηθ? στην αποφυγ? του ξεφλουδ?σματο?.?
Πρ?ταση: Για ?να μοναδικ? ευχ?ριστο αποτ?λεσμα, τοποθετ?στε το προι?ν στο ψυγε?ο 20 λεπτ? πριν τη χρ?ση.?