Μ?σκα προσ?που κατ?λληλη για θαμπ? κουρασμ?νη επιδερμ?δα. Περι?χει αντιοξειδωτικ? συστατικ? και ενεργ? ?νθρακα. Απομακρ?νει του? ρ?που?, καθαρ?ζει του? π?ρου? και επιτρ?πει στην επιδερμ?δα να αναπν?ει καλ?τερα. Αφ?νει μια καθαρ?, ομοι?μορφη, απαλ? και φωτειν? επιδερμ?δα με υγει? λ?μψη. ΧΡΗΣΗ: Απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα σε ?λο το πρ?σωπο και το λαιμ?, αποφ?γετε την περιοχ? των ματι?ν. Αφ?στε να δρ?σει για 10-15 λεπτ? και ξεβγ?λτε με ?φθονο νερ?. Δερματολογικ? ελεγμ?νο.

Περι?χει : 75ml