Μ?σκα προσ?που για εντατικ? καθαρισμ?, τ?νωση και αναζωογ?νηση τη? επιδερμ?δα?. Περι?χει ενεργ? ?νθρακα, γλυκερ?νη, πανθεν?λη και αλ?η. Καθ?? ?ξεφλουδ?ζεται? η μ?σκα, απομακρ?νονται ρ?ποι, υπολε?μματα μ?λυνση? και τοξ?νε?. Οι π?ροι καθαρ?ζουν αποτελεσματικ? και η επιδερμ?δα αναπν?ει καλ?τερα. Χαρ?ζει ομοι?μορφη, απαλ? και υγει? εμφ?νιση. ΧΡΗΣΗ: Απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα σε ?λο το πρ?σωπο, δημιουργ?ντα? ?να ομοι?μορφο φιλμ, αποφε?γοντα? την περιοχ? των ματι?ν. Αφ?νετε να στεγν?σει και κατ?πιν αφαιρε?τε τη μεμβρ?νη που ?χει δημιουργηθε?. Η επιδερμ?δα τ?ρα ε?ναι ?τοιμη να δεχτε? τη φροντ?δα των ?λλων προ??ντων περιπο?ηση?. Δερματολογικ? ελεγμ?νο.

Περι?χει : 75ml