Γαλ?κτωμα για ?λου? του? τ?που? μαλλι?ν. Με θρεπτικ? λ?δι καρ?δα? και Πανθεν?λη. Μαλακ?νει τα μαλλι? αφ?νοντ?? τα βελο?δινα απαλ?, με υγει? λ?μψη.

ΧΡΗΣΗ: Μετ? το λο?σιμο απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα. Αφ?νετε να δρ?σει για μερικ? λεπτ? και ξεβγ?λτε με ?φθονο νερ?. Με εξωτικ? ?ρωμα καρ?δα?.Χρ?ση Εξωτερικ? . Δερματολογικ? Ελεγμ?νο.

Περι?χει : 200ml