Κρ?μα χερι?ν , πλο?σια σε γ?λα γαιδ?ρα?, αλ?η, βο?τυρο καριτ?, βιταμ?νη Ε και ?λαιο καρ?δα?. Μια ιδανικ? σ?νθεση που χρησιμοποιε? τι? ιδι?τητε? και τα οφ?λη τη? αλ?η? στη φροντ?δα τη? επιδερμ?δα? των χερι?ν. Βελτι?νει τον τ?νο, την υφ? και την ποι?τητα τη? επιδερμ?δα?. Αφ?νει τα χ?ρια απαλ? και ευχ?ριστα αρωματισμ?να.

Περι?χει : 100ml