Κρ?μα χερι?ν πλο?σια σε γ?λα γαιδ?ρα?, ?λαιο ?ργκαν, βο?τυρο καριτ?, βιταμ?νη Ε, πανθεν?λη και ?λαιο καρ?δα?. Μια ιδανικ? σ?νθεση που χρησιμοποιε? τι? ιδι?τητε? και τα οφ?λη του ?ργκαν για να προστατε?σει την επιδερμ?δα των χερι?ν. Απορροφ?ται γρ?γορα, χωρ?? να λαδ?νει. Βελτι?νει τον τ?νο την υφ? και την ποι?τητα τη? επιδερμ?δα?. Αφ?νει τα χ?ρια απαλ? και ευχ?ριστα αρωματισμ?να.

Περι?χει : 100ml