Ντο?ζ σ?ματο? με γ?λα γαιδ?ρα?, εμπλουτισμ?νο με ?λαιο ?ργκαν και πανθεν?λη. Καθαρ?ζει απαλ?, την επιδερμ?δα, χωρ?? να διαταρ?σει την ισορροπ?α τη?. Χαρ?ζει βελο?δινη α?σθηση και διακριτικ? ?ρωμα

Περι?χει : 200ml