Περιποιε?ται την ευα?σθητη επιδερμ?δα των χειλι?ν προστατε?οντ?? τα απ? τι? φθορ?? που προκαλε? η ηλιακ? ακτινοβολ?α. Βοηθ? τα χε?λια να διατηρο?νται ενυδατωμ?να, απαλ? και λε?α. Δερματολογικ? ελεγμ?νο. Εφαρμ?στε στα χε?λια κατ? τη δι?ρκεια τη? ημ?ρα? πριν την ?κθεση στον ?λιο. Ανανε?στε κ?θε δ?ο ?ρε?.

Περι?χει : 4.5gr