Η οδοντ?κρεμα Fresh Secrets Whitening with Charcoal and mint flavor περι?χει 98% φυσικ? συστατικ?. Προσφ?ρει προστασ?α απ? βακτ?ρια, πλ?κα και τερηδ?να. Στη συνθεσ? τη? περι?χει συστατικ? με εξαιρετικ?? αντιμικροβιακ?? και αντιβακτηριδιακ?? ιδι?τητε?. Παρ?λληλα η συχν? χρ?ση τη? προσφ?ρει λευκαντικ?? ιδι?τητε?. Για παιδι? ηλικ?α? κ?τω των 6 ετ?ν: Χρησιμοποιε?τε ποσ?τητα μεγ?θου? μπιζελιο? ?τσι ?στε να ελαχιστοποιε?ται η πιθαν?τητα κατ?πωση?. Σε περ?πτωση πρ?ληψη? ι?ντων φθορ?ου και απ? ?λλε? πηγ?? παρακαλ? συμβουλευτε?τε τον οδοντ?ατρο ? το γιατρ? σα?. Περι?χει φθοριο?χο ν?τριο.

Περι?χει : 75ml