Η φιλοσοφ?α μα? ε?ναι να εμπλουτ?ζουμε τι? συνταγ?? μα? με φυσικ? ενεργ? συστατικ? και να αυξ?νουμε την αναλογ?α των φυσικ?ν συστατικ?ν στι? συνταγ?? των καλλυντικ?ν μα? και με αυτ? τον τρ?πο να προσφ?ρουμε καλ?τερη? ποι?τητα? προι?ντα στον τελικ? καταναλωτ?.

Οι χημικο? τη? Madis Α.Ε. ξ?ρουν π?? λειτουργο?ν τα καλλυντικ? στο δ?ρμα σα? και ?χουν βαθι? γν?ση στο πω? δημιουργο?νται οι συνταγ?? των φυσικ?ν καλλυντικ?ν.

Η Madis A.E. λειτουργε? σ?μφωνα με του? ευρωπαικο?? κανονισμο?? και οργανισμο?? πιστοπο?ηση?, βελτι?νει ολο?να τι? συνταγ?? των φυσικ?ν καλλυντικ?ν τη? και προσφ?ρει καλ?τερα προι?ντα.

Τα προι?ντα ?χουν σχεδιαστε? ?τσι ?στε να προσφ?ρουν φροντ?δα και ομορφι? στου? τελικο?? καταναλωτ?? και ?λοι οι εργαζ?μενοι τη? εταιρε?α? ενθαρ?νονται ?στε να δ?νουν τον καλ?τερο εαυτ? του? για να ?χουν οι καταναλωτ?? καλ?τερα αποτελ?σματα και ευχαρ?στηση απο την χρ?ση των φυτικ?ν καλλυντικ?ν τη? Madis. Η ?ρευνα και η αν?πτυξη μια? συνταγ?? καλλυντικο? απαιτε? πρ?τα απο ?λα ?μπνευση σχετικ? με την επιλογ? των κατ?λληλων ενεργ?ν συστατικ?ν και γν?ση για το “χτ?σιμο” τη? συνταγ?? ?στε να ε?ναι σταθερ?, αποτελεσματικ? και ευχ?ριστη για τον τελικ? καταναλωτ?.

Η συνεχ?? παρατ?ρηση τη? αγορ?? και η συνεχ?? ενημ?ρωση των τελευτα?ων αναπτ?ξεων στην κοσμετολογ?α( με την συμμετοχ? μα? σε διεθνε?? εκθ?σει? και επιμορφωτικ? σεμιν?ρια), μα? προσφ?ρει την γν?ση για να δημιουργο?με ν?ε? καινοτ?με? συνταγ?? και προι?ντα που ταιρι?ζουν στι? αν?γκε? των πελατ?ν μα?.

Τα φυτικ? καλλυντικ?? Madis παρ?γωνται μετ? απο εκτιμ?σει? και σ?μφωνα με την Ευρωπαικ? νομοθεσ?α. Γ?νονται δι?φορε? εξετ?σει? ?πω? τεστ ασφ?λεια? και αποτελεσματικ?τητα? και τα τελικ? προι?ντα ακολουθο?ν ?λου? του? Ευρωπαικο?? κανονισμο?? στι? ετικ?τε? των προι?ντων και σε συμφων?α με τα διεθν? πρ?τυπα.