Ασφ?λεια

?λα τα προι?ντα μα? ε?ναι σ?μφωνα με τον ν?ο Ευρωπαικ? κανονισμ? 1223/2009 για τα καλλυντικ? προι?ντα.

Κ?θε συνταγ? υποβ?λλεται και περν?ει επιτυχ?? απο ?λου? του? μικροβιολογικο?? ελ?γχου? και τα απαρα?τητα τεστ σταθερ?τητα? για να διασφαλ?σουμε την υψηλ? ποι?τητα και την αποτελεσματικ?τητα του τελικο? προι?ντο? στην αγορ?.

Η ασφ?λεια κ?θε προ??ντο? απ?ναντι στον καταναλωτ? , επιβεβαι?νεται απ? εξειδικευμ?νου? αξιολογητ?? ασφ?λεια?? για καλλυντικ? προι?ντα, ?πω? απαιτε?ται απ? την Ευρωπα?κ?? ?νωση.

Αποτελεσματικ?τητα

Τα προι?ντα μα? περι?χουν πρ?τε? ?λε? με αντι-γηραντικ??, ενυδατικ?? και αντι-ρυτιδικ?? ιδι?τητε?. Αυτ?? οι ιδι?τητε? αποδεικν?ονται απο κλινικ?? δοκιμ?? των πρ?των υλ?ν υπο την επ?βλεψη δερματολ?γων.

Ο Στ?χο? μα?

Θα συνεχ?σουμε να εμπνευ?μαστε απο το εργαστ?ριο τη? φ?ση?, να δημιουργο?με καλλυντικ? που επιτυγχ?νουν ?τι υπ?σχονται, σεβ?μενοι τον καταναλωτ?, την φ?ση και την επιστ?μη.