Αφρ?? καθαρισμο? με ?πιου? καθαριστικο?? παρ?γοντε?. Περι?χει ?λαιο κ?ναβη?, οργανικ? ελαι?λαδο. Καθαρ?ζει απαλ?, απομακρ?νοντα? του? ρ?που? και μακιγι?ζ. Φροντ?ζει ?στε η επιδερμ?δα του προσ?που να ε?ναι κατ?λληλα καθαρ? για να δεχτε? την απαρα?τητη καθημεριν? περιπο?ηση. ΧΡΗΣΗ: Απλ?στε κατ?λληλη ποσ?τητα αφρο? σε βρεγμ?νη επιδερμ?δα. Κ?ντε απαλ? μασ?ζ με τα δ?χτυλα και κατ?πιν ξεβγ?λτε με ?φθονο νερ?. Χρ?ση Εξωτερικ?. Δερματολογικ? Ελεγμ?νο.

Περι?χει : 100ml