Μ?σκα προσ?που κατ?λληλη για θαμπ? κουρασμ?νη επιδερμ?δα. Περι?χει αντιοξειδωτικ? συστατικ? και ενεργ? ?νθρακα και νερ? θερμ?? πηγ??. Απομακρ?νει του? ρ?που?, καθαρ?ζει του? π?ρου? επιτρ?ποντα? στην επιδερμ?δα να αναπν?ει καλ?τερα. Αφ?νει την επιδερμ?δα καθαρ?, ομοι?μορφη, απαλ?, φωτειν? με υγει? λ?μψη. ΧΡΗΣΗ: Απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα σε ?λο το πρ?σωπο και το λαιμ?, αποφ?γετε την περιοχ? των ματι?ν. Αφ?στε να δρ?σει για 10-15 λεπτ? και ξεβγ?λτε με βρεγμ?νο βαμβ?κι ? ?φθονο νερ?. Δερματολογικ? ελεγμ?νο.

Περι?χει : 75ml