Η σειρ? χειλι?ν τη? Herbolive παρ?χει καθημεριν? φροντ?δα και αποτελεσματικ? προστασ?α. Διαθ?σιμο σε δ?δεκα γε?σει? βοηθ?ει τα χε?λη να διατηρ?σουν την απαλ?τητ? του? που ε?ναι απαρα?τητη σε κ?θε καιρ?. Περι?χει 4.5gr.