Δ?λωση Απορρ?του Η Madis Α.Ε. αναγνωρ?ζει την σπουδαι?τητα τη? προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων που θα συλλεχθο?ν κατ? την on-line χρ?ση των επισκεπτ?ν τη?. Αυτ? επιδι?κουμε και θα κ?νουμε ?τι ε?ναι δυνατ? για να σεβαστο?με τα προσωπικ? δεδομ?να των χρηστ?ν τη? ιστοσελ?δα? μα?. Σκοπ?? μα? ε?ναι να ισορροπ?σουμε τα ν?μιμα επιχειρηματικ? ενδιαφ?ροντα τη? συλλογ?? και χρ?ση? των πληροφορι?ν που δεχ?μαστε απ? εσ??, με τι? λογικ?? προσδοκ?ε? σα? για την προστασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων. Παρακ?τω παρατ?θεται ο τρ?πο? που χειριζ?μαστε τι? πληροφορ?ε? που συλλ?γονται απ? εσ?? κατ? την χρ?ση τη? ιστοσελ?δα?.
?
Πληροφορ?ε? που συλλ?γονται Η ιστοσελ?δα τη? Madis Α.Ε. εγκαθιστ? κ?ποια bits πληροφορι?ν που ονομ?ζονται cookies στον ηλεκτρονικ? υπολογιστ? του επισκ?πτη. Τα cookies στ?λνονται π?σω μ?νο στην συγκεκριμ?νη ιστοσελ?δα και ?ταν ο επισκ?πτη? επιστρ?ψει στην ιστοσελ?δα. Τα cookies δ?νουν πληροφορ?ε? για το πλ?θο? των επισκεπτ?ν, τον τρ?πο και την συχν?τητα τη? επ?σκεψη?. Αυτ? η τεχνολογ?α δεν συλλ?γει προσωπικ? δεδομ?να. Η πληροφορ?ε? που συλλ?γονται ε?ναι σε συγκεντρωτικ? και ?χι ατομικ? μορφ?. Με την πληροφορ?α αυτ? που συλλ?γουμε επιδι?κουμε να βελτι?σουμε την ιστοσελ?δα μα?.
?
Προσωπικ? Δεδομ?να Μ?σω τη? ιστοσελ?δα? μα? το προσωπικ? τη? εταιρε?α? καθ?? και το ευρ?τερο κοιν? θα ενημερ?νονται για το ενδιαφ?ρον τη? Madis Α.Ε. να καλ?ψει ν?ε? θ?σει? εργασ?α?. Οι ενδιαφερ?μενοι θα μπορο?ν να στε?λουν το βιογραφικ? του? μ?σω internet για την κ?λυψη μια? συγκεκριμ?νη? θ?ση?. Η Madis Α.Ε. ενημερ?νει του? ενδιαφερ?μενου? ?τι κ?θε συλλογ? και διαχε?ριση προσωπικ?ν δεδομ?νων θα γ?νει σ?μφωνα με το ισχ?ων νομικ? καθεστ??( βασιζ?μενο στι? συστ?σει? που παρ?χονται απ? το ν?μο 2472/1997 αναφερ?μενο? και ω? ‘Προστασ?α απ? επεξεργασ?α δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα’). Η Madis Α.Ε. υπε?θυνα δηλ?νει ?τι κ?θε συλλογ? και μεταχε?ριση προσωπικ?ν δεδομ?νων θα γ?νει αποκλειστικ? και μ?νο για λ?γου? που σχετ?ζονται ?μεσα με την επιλογ? προσωπικο? για την Madis Α.Ε. και δεν θα ε?ναι εκτεν?στερη π?ρα απ? τον ορισμ?νο χρ?νο που θα κριθε? απαρα?τητο? για αυτ? το σκοπ?. Η Madis Α.Ε. δηλ?νει ?τι δεν θα μεταδ?σει προσωπικ? δεδομ?να απεσταλμ?να απ? υποψηφ?ου? σε τρ?του? και εκτ?? τη? εταιρε?α?. Στην περ?πτωση μη επιλογ??/ πρ?σληψη? τα προσωπικ? δεδομ?να των υποψηφ?ων κρατο?νται για ?σο χρ?νο θεωρηθε? απαρα?τητο για λ?γου? ασφ?λεια? τη? εταιρε?α? απ?ναντι στο ν?μο και μετ? απ? αυτ? την περ?οδο καταστρ?φονται ?λα αυτ?ματα. Στην περ?πτωση που οι ενδιαφερ?μενοι στε?λουν τα βιογραφικ? του? δ?νουν συγχρ?νω? και την συγκατ?θεσ? του? για την συλλογ? και μεταχε?ριση των προσωπικ?ν του? δεδομ?νων απ? την Madis Α.Ε. ?πω? περιγρ?φηκε παραπ?νω. Υπε?θυνο τμ?μα για την συλλογ? και διαχε?ριση των βιογραφικ?ν θα ε?ναι το τμ?μα ανθρωπ?νων π?ρων τη? εταιρε?α?.
?

GDPR (ΓΚΠΔ)

Σχετικ? με τον κανονισμ? και την προστασ?α των δεδομ?νων

Γενικ? πλα?σιο

Απ? τι? 25 Μα?ου 2018, με την εφαρμογ? του Γενικο? Κανονισμο? για την Προστασ?α των Δεδομ?νων, θα ισχ?ει η ?δια δ?σμη καν?νων για την προστασ?α των δεδομ?νων σε ?λε? τι? εταιρε?ε? που δραστηριοποιο?νται στην ΕΕ, ?που και ε?ν βρ?σκεται η ?δρα του?.

Η εφαρμογ? αυστηρ?τερων καν?νων για την προστασ?α των δεδομ?νων συνεπ?γεται ?τι

  • οι πολ?τε? θα ελ?γχουν καλ?τερα τα δεδομ?να του? προσωπικο? χαρακτ?ρα
  • οι επιχειρ?σει? θα ωφεληθο?ν απ? την εφαρμογ? ισ?τιμων ?ρων ανταγωνισμο?

Σελ?δα Α?τηση? Διαγραφ?? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων

?
Παιδι? Δεν συλλ?γουμε πληροφορ?ε? που αφορο?ν ειδικ? τα παιδι?.
?
Αλλαγ?? Οποιεσδ?ποτε αλλαγ?? σε αυτ? την δ?λωση απορρ?του θα εμφαν?ζονται σε αυτ? την σελ?δα.