Η ?κθεση στον ?λιο ε?ναι επικ?νδυνη και πρ?πει να αποφε?γεται για πολλ?? ?ρε? παρ?λο που ο ?λιο? “ανεβ?ζει” την δι?θεση και ε?ναι η βασικ? πηγ? για φυσικ? σ?νθεση βιταμιν?ν.

  • Οι ακτ?νε? UVB γ?νονται πιο δυνατ?? το καλοκα?ρι και ε?ναι απαρα?τητοι μεγαλ?τεροι δε?κτε? προστασ?α?.
  • Η ?μμο?, το νερ?, το χι?νι και επιφ?νειε? ?πω? το μπετ?ν αντανακλο?ν την ηλιακ? ακτινοβολ?α και εντε?νουν την ?κθεση στον ?λιο.
  • Τα παιδι? δ?χονται κατ? μ?σο ?ρο τρει? φορ?? περισσ?τερη ακτινοβολ?α απ? ?τι οι εν?λικε?.
  • Η προστασ?α απ? τον ?λιο βοηθ?ει στην καταπολ?μηση τη? πρ?ωρη? γ?ρανση? του δ?ρματο? που προκαλε? ο ?λιο?.
  • Το ογδ?ντα τι? εκατ? τη? συνολικ?? φθορ?? απ? τον ?λιο σε κ?θε ?νθρωπο γ?νεται μ?χρι την ηλικ?α των δεκαοχτ?.
  • Να θυμ?στε ?τι η ηλιακ? ακτινοβολ?α ε?ναι πιο δυνατ? μεταξ? 10π.μ. και 4 μ.μ.
  • Οι βλαβερ?? συν?πειε? του ?λιου ε?ναι αθροιστικ??. Χρησιμοποιε?τε αντηλιακ? καθημεριν?.
  • Η ευαισθησ?α ? το κοκκ?νισμα απ? τον ?λιο μπορε? να φανε? μετ? απ? εικοσιτ?σσερι? ?ρε?.
  • Αρ?ματα ?πω? περγαμ?το, κ?τρο, λεβ?ντα και musk προκαλο?ν φωτοευα?σθητε? αντιδρ?σει? και πρ?πει να αποφε?γονται στον ?λιο.