• Εφαρμ?στε το αντηλιακ? σα? προ??ν τουλ?χιστον 20 λεπτ? πριν βγε?τε ?ξω ακολουθ?ντα? τι? οδηγ?ε? που αναγρ?φονται στην ετικ?τα.
 • Ξαναβ?λετε αντηλιακ? κ?θε μ?α ?ρα και ειδικ? μετ? απ? κολ?μπι, σκο?πισμα ? εξαιρετικ? εφ?δρωση.
 • Χρησιμοποιε?τε π?ντα το αντηλιακ? σε ?λε? τι? ευα?σθητε? και εκτιθ?μενε? περιοχ?? ?πω? χε?λια, αυτι?, μ?τη, λαιμ? και χ?ρια.
 • Χρησιμοποιε?τε αντηλιακ? ακ?μα και τι? συννεφιασμ?νε? μ?ρε? καθ?? οι ηλιακ? ακτινοβολ?α μπορε? να διαπερ?σει ακ?μα και τα σ?ννεφα, την ομ?χλη και την καταχνι?.
 • Ενυδατ?στε το δ?ρμα σα? με αντηλιακ? προ??ν μετ? τον ?λιο για να αναπληρ?σετε την χαμ?νη υγρασ?α του.
 • Αποφ?γετε τον ?λιο στο καταμεσ?μερο και παραμε?νετε στην σκι? φορ?ντα? γυαλι? ηλ?ου.
 • Επιλ?ξτε αντηλιακ? προ??ντα με υψηλ? δε?κτη προστασ?α? σε τροπικ? κλ?ματα και υψηλ? υψ?μετρα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Πο?α η διαφορ? UVA και UVB ακτιν?ν;Και οι δ?ο τ?ποι ηλιακ?? ακτινοβολ?α? επηρε?ζουν το δ?ρμα μα?. Η UVB ε?ναι υπε?θυνη για το κ?ψιμο εν? η UVA ?χει μακροχρ?νια αποτελ?σματα ?πω? καρκ?νο του δ?ρματο?, ρυτ?διασμα και γ?ρανση.
 • Η ηλιοθεραπε?α ε?ναι υγιειν?;Μ?νο ?να μικρ? ποσοστ? ηλιακ?? ακτινοβολ?α? χρει?ζεται το σ?μα για να παραχθε? βιταμ?νη D. Το μα?ρισμα απαιτε? περισσ?τερη ακτινοβολ?α απ? ?τι χρει?ζεται το σ?μα μα?.
 • Π?? δημιουργε?ται το κ?ψιμο απ? τον ?λιο;Η παραγωγ? τη? μελαν?νη? απ? τα κ?τταρα του δ?ρματο? μπορε? να π?ρει δεκαοχτ? ?ρε?. Αυτ? ε?ναι και η φυσικ? προστασ?α μα? απ? τον ?λιο η οπο?α δεν ε?ναι αρκετ? κατ? την ηλιοθεραπε?α.
 • Π?? λειτουργο?ν τα αντηλιακ?;Τα συστατικ? των αντηλιακ?ν ε?τε απορροφο?ν ε?τε διασκορπ?ζουν και μπλοκ?ρουν τι? ακτ?νε? UV. Οι φ?ρμουλε? αυτ?ν των προ??ντων παρ?χουν δι?φορα επ?πεδα προστασ?α?.
 • Συνιστ?ται να χρησιμοποιο?με αντηλιακ? κ?θε μ?ρα;Ναι! Η τυχα?α ?κθεση στον ?λιο γ?νεται ?λο το χρ?νο. Οι ακτ?νε? UV ε?ναι πιο δυνατ?? το καλοκα?ρι αλλ? υπ?ρχουν και εκθ?τουν το δ?ρμα σε μακροχρ?νιου? κινδ?νου? σε κ?θε καιρ?.
 • Μπορε? ?να αντηλιακ? να δ?σει απ?λυτη προστασ?α απ? τον ?λιο;Δεν υπ?ρχει αντηλιακ? προ??ν να δ?σει απ?λυτη προστασ?α. Ακ?μα κι αν χρησιμοποιο?με τον πιο υψηλ? δε?κτη προστασ?α? κ?ποιο μα?ρισμα θα συμβε?.

Save