Καταπρα?ντικ? Τζελ για μετ? τον ?λιο. Εμπλουτισμ?νο με αλ?η, ελαι?λαδο και πανθεν?λη. Ανακουφ?ζει την ερεθισμ?νη απ? τον ?λιο επιδερμ?δα, χαρ?ζοντα? α?σθηση δροσι??. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 200ml